Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2023/2024

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Střední škola a základní škola Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, svou ředitelkou vyhlašuje pro školní rok 2023/2024, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb., první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání na pondělí 24. dubna 2023.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihláška ke vzdělávání: pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 1. března. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo je k dispozici na stránkách MŠMT ČR, příp. na www.oupszamberk.cz. Na řádně vyplněné přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možné doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy. Součástí přihlášky bude posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře).

Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. března 2023) obdrží zaregistrovaní uchazeči podrobné informace k přijímacímu řízení a písemnou pozvánku k informativní schůzce na den 24. dubna 2023 v 9,00 hod.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Podmínky pro přijetí:

 1. Prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání podle § 60 a odst. 3 a § 88 odst.1 školského zákona u příslušných oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb. (potvrzení lékaře na přihlášce).
 2. Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
 3. Zápisový lístek – po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

Zápisový lístek je nutné odeslat na adresu školy po převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeče, nejpozději do  10. května 2023.

 1. Oprávněnost svého pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu)předloží zájemci o studium, pokud jsou cizinci, a to nejpozději do doby zahájení vzdělávání.

Doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum) je vhodné přiložit k řádně vyplněné a potvrzené přihlášce, příp. doložit nejpozději do 16. 6. 2023. Toto doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření (dosud nedocházeli do žádného školského poradenského zařízení), kteří se hlásí do 3-letých oborů vzdělávání.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

 • Splnění požadovaných podmínek pro přijetí.
 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě vyššího počtu uchazečů, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude o jejich přijetí nebo nepřijetí rozhodnuto podle § 60d, zákona č. 561/2004 Sb., na základě těchto kritérií:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

Dne 20. ledna 2023                                                                                           Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání

                                      ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kód oboru

 

Název oboru vzdělání

RVP/ŠVP

 

Počet přijímaných uchazečů

3-leté učební obory

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

14

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

14

2-leté učební obory

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

14

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  CUKRÁREN

14

69-54-E/01

Provozní služby

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ PRÁDELEN

14

Praktická škola

78-62-C/01

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

12

78-62-C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

12

3-leté učební obory

(pro žáky bez podpůrných opatření)

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

24

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

24

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

24

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

24

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

24

     V Žamberku dne  20. 1. 2023                                                                                      Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                                              ředitelka školy

 

             

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top